Cambi skal bedre Washingtons klimaregnskap

Cambi AS skal levere et hydrolyseanlegg til et av verdens største avløpsrenseanlegg, Blue Plains, i den amerikanske hovedstaden Washington DC. For Cambi er kontrakten et gjennombrudd på det amerikanske markedet 
 

Kontrakten i Washington er et resultat av mange års arbeid, og har en verdi på ca. 200 millioner kroner. Dette blir det største hydrolyseanlegget hittil fra Cambi. For Cambi åpner dette nye muligheter i det store amerikanske markedet, understreker Teknisk Direktør i Cambi, Merete Norli. 
Renseanlegget Blue Plains behandler avløp tilsvarende ca. 4 millioner mennesker.

fra biogass til strøm
Cambis hydrolyseprosess sikrer en høy produksjon av biogass som skal brukes til å produsere elektrisk strøm. For Cambis amerikanske oppdragsgiver, DC Water, er dette meget viktig. Denne prosessen vil utgjøre det største enkeltbidraget for å redusere Washingtons utslipp av klimagasser, sier direktør George S. Hawkins i DC Water i en kommentar. Det nye anlegget vil redusere karbonavtrykket i Washington med ca. 60 000 tonn CO2 pr. år bl.a. i form av fornybar elektrisitet. Et viktig tilleggsbidrag er at Cambi-prosessen produserer et gjødselprodukt av høy kvalitet til landbruket. 
Vi tror at andre byer i USA vil følge Washingtons eksempel og satse på Cambi-prosessen. Vi mener dette er framtiden for slambehandling, og investeringen er lavere enn for konvensjonelle renseanlegg. I Washington vil vi spare 20 millioner dollar årlig i driftsutgifter i lang tid framover, -påpeker Hawkins.
Hovedkontrakten for det nye anlegget for behandling av slam utgjør den viktigste delen av et investeringsprogram på 400 millioner dollar, dvs. nærmere 2,2 milliarder kroner. Hovedkontrakten omfatter blant annet fire termiske hydrolyselinjer fra Cambi og fire bioreaktorer, samt et anlegg for foravvanning.

I tillegg skal det tildeles en kontrakt for et 14 MW kraftverk i renseanlegget som skal omdanne biogassen til elektrisitet og varme. Cambi-prosessen vil dessuten føre til at mengden slam som skal transporteres ut av anlegget, reduseres med 50 prosent. Hovedkontrakten for det nye anlegget er undertegnet med et amerikansk konsortium som består av selskapene CDM og Pizzagalli.

Cambi er i sterkt vekst
Cambi fikk nylig en kontrakt med Oslo Kommune på 350 millioner kroner for å bygge et komplett biogassanlegg for det kildesorterte bioavfallet i hovedstaden. Samtidig har Cambi seks andre anlegg under bygging i Norge, England, Litauen og Chile. 
En av våre største utfordringer i dag er å få tak i nok medarbeidere med riktige kvalifikasjoner, slik at vi kan videreutvikle en solid norsk base. Vi er i ferd med å bli et norsk kraftsentrum innen miljøteknologi avslutter Merete Norli i Cambi.