Community testing facillities skaper innovasjon og næringsutvikling

Community testing facillities skaper innovasjon og næringsutvikling
02. Mars 2010
 
Green Business Norway har etablert samarbeid med Baltic Sea Solutions (BASS) på Lolland. Formålet med dette er å se hvordan test og demonstrasjonsfasiliteter kan utvikles i Norge innenfor miljøteknologi og fornybar energi.
 
På bakgrunn av økende etterspørsel etter test og demonstrasjonsfasilliteter innenfor cleantech industrien, arrangerte Green Business Norway en studietur til Lolland 23-24 februar for å studere et Europeisk beste praksis eksempel nærmere.

Bass er et selskap som ble etablert med sterk medvirkning av Lolland kommune og regionale myndigheter og er nå et selvstendig selskap. Målsettingen for BASS er å utvikle nye og innovative løsninger for en bærekraftig utvikling av utkantområdene i Østersjøregionen basert på lokale fortrinn. Kjernekompetansen i virksomheten er klima, fornybar energi, miljø og turisme.

CTF (Community testing facilities)

BASS medvirker aktivt til at det bygges opp pilotanlegg (CTF) for å teste ut alternative metoder til å produsere energi og til å løse miljømessige utfordringer.

bass_01.jpg

Disse anleggene åpner opp for mange virksomheter til å teste ut ulike løsninger og ny teknologi og benyttes også av universiteter og forskningsmiljøer. Se www.bass.dk og www.lolland.dk

Vestenskov Hydrogen Community Village

Her har man satt opp et anlegg som produserer hydrogen ved hjelp av vindenergi og elektrolyse. Dette anlegget leverer hydrogen til fem husstander som bruker hydrogenet til energiproduksjon (varme og el).

bass_02.jpg

Eventuelt energioverskudd føres inn på nettet. I tilknyting til dette prosjektet har man bygget en interaktiv utstilling, et lite vitensenter, som på en enkel måte visualiserer sammenhengene mellom energiforbruk og ulike produksjonsmetoder (vind, bølgekraft og hydrogen)

Nakskov
Her besøkte vi et fjernvarmeanlegg som bruker flis fra trevirke og leverer varme til Nakskov by. Anlegget har konsesjon til å lever varme til byen og det er pliktig tilkobling. Pr dato er ca 80 % av bygningsmassen i byen tilkoblet fjernvarmeanlegget.

bass_03.jpg

I Nakskov fikk vi også fra bussen se produksjonsanlegget for vindmølleblader www.vestas.com og et testanlegg som kombinerer bølgekraft og vindkraft www.floatingpowerplant.com

Onsevig Climate Park

På grunn av meget vinterlige forhold fikk vi ikke se så mye av parken, men delegasjonen fikk en god orientering om parken. Dette er et anlegg som har som mål å forvalte vannressurser på en bærekraftig måte. Avrenning fra jordbruksområder er et miljøproblem i Østersjøen som bl.a. bidrar til oppblomstring av alger. Anlegget skal ta hånd om avrenningen og bruke det næringsrike vannet til å produsere alger til råstoff for bioolje. En viktig effekt av dette er også at landsbyen Onsevig fikk bedre diker ved at man kombinerte byggingen av et sterkere flomvern med reservoar for algeproduksjon.

Erfaringer og videre oppfølging

Våre erfaringer er at man på Lolland er opptatt av samhandling og utnytter dette til å få ting gjort. Samspillet mellom BASS, kommune og regionale myndigheter utgjør en viktig kraft for Lolland som medvirker til at kommunen har et sterkt miljø for uttesting av miljøteknologi og fornybar energi. Med en dag til rådighet fikk delegasjonen stillet den første nysgjerrigheten og interessen for å få mer kjennskap til Lolland og Bass er etablert. Green Business Norway vil ta initiativ til oppfølging av studieturen.