Norsk Biogass ny medlemsbedrift i Green Business Norway

Norsk Biogass ny medlemsbedrift i Green Business Norway
03. September 2009

Matavfall er en verdifull grønn energiressurs som innsatsmiddel i biogassproduksjon. Samtidig er matavfall mange steder et betydelig sosialt problem med stor negativ betydning for miljøet om det ikke behandles korrekt.

biogass.gif

 

Fra avfall til grønn energi
Dessverre forsvinner i dag enorme mengder matavfall uutnyttet i forbrenningsovner verden over i mangel på effektiv forbehandlings teknologi. Denne utfordringen løser Norsk Biogass med sin patenterte BioSep® teknologi. Selskapet er også omtalt som månedens bedrift i Green Business Norway, les mer på: www.greenbusiness.no

Intervju med Norsk Biogass AS
Resten av artikkelen er et intervju gjort med CCO, Ole Rød i Norsk Biogass (red. anm)
Dagens matavfall kommer i fra ulike kilder – husholdningene, dagligvaresektoren og fra matvareindustrien. Felles for disse er at avfallet også inneholder uønskede elementer som plast, glass og metall. Som regel er avfallet innpakket i emballasje. For at råstoffet effektivt og kvalitativt skal kunne utnyttes må disse fremmedelementene, hver med sin kilde – karakteristikk, fjernes.

Dagens aktører, enten det er biogass produsenter, utstyrs -leverandører eller andre spesialister, er i stor grad enige om at forbehandling er UTFORDRING NR 1 når det gjelder utnyttelse av matavfall i energiproduksjon. Det er i dette bildet Norsk Biogass kommer inn med sin patenterte BioSep® teknologi

Et fåtall alternativer
Overordnet kan man beskrive dagens forbehandlingsmetoder som følger; pressverk, pulper teknologi, kombinasjoner av disse og rene spesialmaskiner utviklet for ensartet avfall. Ser man bort i fra de rent prosessuelle utfordringer, hvilket ikke er ubetydelige og ofte innebærer store drifts- og vedlikeholdsomkostninger alene, er det andelen reject som brukes som mål på teknologienes effektivitet. Vurdert på dette viktige kriteriet alene er pressverkteknologiene absolutt minst effektive med betydelig reject andel. Pulper metoden er noe bedre, men også denne har et stort reject. Normalt betyr høy reject andel at mye organisk materialet følger det utsorterte materialet -sier Ole Rød i Norsk Biogass. Reject er kostnadsfaktor for anleggseierne ved at det må sluttbehandles. Som oftest gjennom forbrenning. Samtidig mister også anleggene viktig volum for biogass – produksjon og derigjennom reduserte inntekter fra energisalg -fortsetter Ole Rød.

BioSep® – en nyvinning
Vestfoldbedriften Norsk Biogassubstrat AS har vært arnested for utvikling av en ny og unik forbehandlingsteknologi for matavfall. Kjerneteknologien som er gitt navnet BioSep® muliggjør maskinell avemballering av forpakningsemballasje på matvarer, samt ulike typer transportemballasje tilknyttet matavfall. Maskinen er spesielt effektiv på hovedutfordring nr 1 – plast. Et betydelig pre for teknologien er at BioSep® er utviklet på gulvet i en bedrift i full operasjonell drift og ikke i et laboratorium. Frem til i dag er mer enn 80 000 tonn matavfall fra alle kilder prosessert effektivt og med svært positive resultater -sier Ole Rød.

BioSep® separerer, vasker og tørker i en og samme prosess. Dette gir en uovertruffen lav reject andel. Maskinens lavteknologiske og meget robust konstruksjon har så langt vist meget god driftsøkonomi.

Fordeler, fordeler og fordeler
BioSep® teknologiens viktigste fortrinn er først og fremst dens evne til å fjerne emballasje og spesielt plast. En reject andelen på mellom 5 – 7 % (dagligvaresektoren) og med et innslag på rundt 1 % organisk materiale i rejectet kan bare betegnes som eksepsjonelt bra.
Behandlingsprosessen krever kun små mengder vann tilført. Et pluss er også at maskinene prosesserer ”multiwaste” (kildesammensatt matavfall) uten tekniske justeringer. Dette gir og vil gi anleggseierne viktige drifts- og markedsmessige fortrinn.

BioSep® teknologien er ikke prorietær
Norsk Biogass AS tilbyr og markedsfører kjerneteknologien til alle. teknologien er ikke forbeholdt egenutviklede komplette forbehandlingsløsninger. Maskinens enkle design og kompatibilitet gjør at den enkelt kan integreres i etablerte løsningsdesign og i eksisterende anlegg og med det bedre anleggets konkurranseevne og operasjonell drift.

Kom på besøk
Vi har brukt lang tid på å komme frem til vårt endelige produkt, men så er vi også sikre på at det virker. Vi åpner gjerne døren til vårt anlegg og deler vår erfaringer med alle interesserte enten de definerer seg som konkurrenter eller ikke. BioSep® kan kun forbedre, ikke ødelegge -sier Ole Rød.

Green Business Norway, en viktig arena
Med den brede industrielle sammensetning Green Business har håper vi å kunne delta i et fora og på en arena hvor waste to energy fokuseres. I så måte håper vi Green Business Norway kan bli et utviklende kollegium for norsk førsteklasses teknologi på området fornybar energi– avslutter Ole Rød.