Fremtidens avfallshåndtering høyt på agendaen i Polen

Green Business Norway har vært i dialog med beslutningstagere på en rekke nøkkelarrangementer i Polen de siste ukene.

Gjennomgående temaer på dialogmøtene har vært valg av fremtidens avfallshåndteringsløsninger i Polen. Green Business Norway deltok for å presentere beste praksis-løsninger fra flere av våre medlemsbedrifter.

Nytt system for håndtering av husholdningsavfall i Polen
Temaet på årets European Congress of Local Governments var: “Den polske avfallshåndteringsreformen – ett skritt frem eller ett tilbake?” Green Business Norway bidro med et innlegg om fremtidens løsninger for husholdningsavfall.

– Vi registrerer en fremgang i metodene for avfallshåndtering i Polen i dag, men det er fortsatt behov for å øke effektiviteten og redusere mengden av avfall som havner på deponier. For eksempel er det kun en liten andel av det resirkulerte avfallet som leveres til gjenvinning. Dessuten har Polen et stykke igjen når det gjelder håndtering av kommunalt matavfall, uttalte Larsson, som i løpet av våren også har deltatt på seminaret Assembly of Forum of Directors of Waste Management Companies i Polen og holdt foredrag på Det tekniske universitetet i Gdansk.

Enhetlig nasjonalt system for kildesortering planlagt i Polen
Green Business Norway var også invitert for å kommentere den polske regjeringens planer om å lansere et enhetlig nasjonalt system for kildesortering av husholdningsavfall. Larsson pekte på at graden av kildesortering i dag står og faller på de lokale forholdene, på innbyggerne selv og på eksisterende løsninger i markedet.

– Det er absolutt avgjørende at husholdningene kildesorterer matavfall, fordi det sikrer et større utbytte fra biogassgjødselproduksjon. Det er ikke nødvendig å forhåndssortere resten av det daglige avfallet; det kan kildesentrales sentralt, sa Larsson. Hun trakk frem Romerike Avfallsforedling (ROAF), som har bygget Europas mest moderne sorteringsanlegg på Skedsmo, som et godt eksempel på beste praksis.

– ROAFs anlegg sorterer ut kildesortert matavfall i grønne poser, og plast – i hele fem ulike kvaliteter (PET, PP, PE, folie og blandet plast), noe som har vist seg å være enklere og mer effektivt enn omfattende kildesortering. Stadig flere kommuner i Skandinavia velger denne metoden, påpekte Larsson og fremhevet at de høye gjenvinningsratene i Skandinavia skyldes den sentraliserte panteordningen for PET-flasker og bokser – et kostnadseffektivt system med en innsamlingsrate på over 90 prosent.
160126 1

Årets panel på European Congress of Local Governments besto blant annet av Yurii Chyzhmar, en representant fra det ukrainske departementet og Marek Wojtkowski, ordfører i Wloclawek i Polen. Debatten ble ledet av Maciej Kie?bus fra tidsskriftet Community.

Energigjenvinning i forbrenningsanlegg og via biogassproduksjon
Assembly of Forum of Directors of Waste Management Companies var det stor interesse for skandinaviske erfaringer og beste tilgjengelige teknologi på energigjenvinningsfeltet i Skandinavia.

Green Business Norways påpekte at energi kan gjenvinnes både fra husholdningsavfall i forbrenningsanlegg og fra matavfall via biogassproduksjon.

– Skandinaviske erfaringer viser at det lønner seg å planlegge kapasiteten for mottak av husholdningsavfall godt. I dag har både Norge og Sverige utfordringer med for høy kapasitet, sa Greens Business Norways markedsdirektør i Polen, Anna Larsson. Videre fremhevet hun betydningen av å få på plass et rammeverk for sirkulær økonomi.

Småskala energigjenvinningsanlegg med mål om å behandle kildesortert avfall lokalt, er en aktuell løsning, sa Larsson.

Økt bevissthet rundt energigjenvinning fra husholdningsavfall
Også i Øst-Europa er det stadig større fokus på gjenvinning. Men innbyggerne og beslutningstakerne i de øst-europeiske landene kjenner ikke godt nok til fordelene ved biogassproduksjon basert på kildesortert matavfall.

Produksjon av biogass fra matavfall sikrer både gjenvinning av energi og verdifulle næringsstoffer, og i Skandinavia seiler biogassanleggene opp som den mest bærekraftige behandlingsformen for matavfall, kunne Anna Larsson rapportere.

To GBN-medlemsbedrifter ble trukket frem i denne sammenhengen: CAMBI biogassanlegg i Oslo, som inngår i kommunens strategi for reduksjon av miljøskadelige utslipp, og det interkommunale selskapet GLØR , som driver biogassanlegget på Lillehammer som et ledd i den bærekraftige avfallshåndteringen i regionen.

Også CAMBIs anlegg i Verdal i Norge og Växsjö i Sverige ble nevnt som aktuelle eksempler på samråtningsanlegg, her i et samarbeid mellom slamhåndterings- og avfallshåndteringssektoren. Anleggene tar imot to typer substrater: kommunalt matavfall og avløpsslam. Substratene behandles samtidig, i én og samme prosess.

CAMBIs termiske hydrolyse, som tilføres før forbrenningen, har betydelige fordeler i forhold til mengden av biogass som produseres, optimaliseringen av teknologiprosessen, hygienisering og kvaliteten på digestatet.

Lederen av forumet, Wojeciech Janka, uttalte i etterkant:

Forumet støtter løsninger og teknologier som garanterer enkel og effektiv sortering av gjenvinnbart avfall. Vi støtter også energigjenvinning basert på både husholdningsavfall og matavfall. Skandinavisk beste tilgjengelige teknologi oppviser både en maksimal gjenvinningsgrad for verdifullt gjenvinnbart avfall og for energi fra kildesortert matavfall i form av biogass.


Green Business Norways markedsdirektør i Polen, Anna Larsson på European Congress of Local Governments.

 

Et ledende forskningssenter for biogass basert på matavfall
Det tekniske universitetet i Gdansk (GUT) har ambisjoner om å bli Polens ledende forskningssenter for biogass basert på matavfall. Green Business Norway ble invitert til å presentere innsamlingsmetoder for matavfall, biogassproduksjon og utnyttelse av biogass.

Forskergruppen, under ledelse av professor Jan Hupka, er i ferd med å ferdigstille et bilateralt polsk-norsk prosjekt som setter søkelyset på bioavfall i Pomorskie-regionen. Gruppen vurderer nå å forlenge samarbeidet med Green Business Norway om matavfallsbasert biogass.


Green Business Norways markedsdirektør i Polen, Anna Larsson besøker Det tekniske universitetet i Gdansk.