Energigjenvinning - både miljøvennlig og lønnsomt?

NX2A11463
Energy Forum, January 2015, Poland
Dette var spørsmålet paneldeltakerne ble stilt i en av de mange paneldiskusjonene under årets Energy Forum i Karpacz i Polen.

Det årlige arrangementet er en viktig plattform for menings- og kunnskapsutveksling om bruk av energi. Drøyt 400 representanter fra ulike energisektorer i Polen, deltok på forumet.

Green Business Norway var på plass for å representere sine medlemsbedrifter og opplyse om hvilke muligheter som ligger i energigjenvinning av avfall. Markedsdirektør for GBN i Polen, Anna Larsson, deltok i et panel som diskuterte hvorvidt energigjenvinning ikke bare er en miljøvennlig løsning, men også en økonomisk løsning. Diskusjonen er viktig og betimelig, i og med at avfall i Polen fortsatt havner primært i avfallsdeponier. Mye vil skje på dette området i nærmeste fremtid, og nye muligheter vil åpne seg for pålitelige, moderne løsninger.
NX2A1054 thumb
Markedsdirektør Polen Anna Larsson

  • Energi fra restavfall, avfall som ikke egner seg til materialgjenvinning eller biologisk behandling, er et element i moderne, integrert og bærekraftig avfallsstyring, forklarte Larsson.
  • Energigjenvinning er en miljøvennlig løsning sett både fra et avfallshåndteringsperspektiv og et energiproduksjonsperspektiv, forutsatt at utgangspunktet er basert på vanlige kilder: Avfallsdeponier er ikke noe godt alternativ; og energi som produseres fra fossilt brensel, gir større utslipp enn energi som produseres fra avfall.
    Økonomien i energigjenvinningsprosjekter vil i stor grad avhenge av at anleggene har tilstrekkelig kapasitet, og at anleggenes plassering er optimal. Larsson påpekte viktigheten av at langsiktige EU-målsettinger tas i betraktning under planleggingsprosessen.
  • Energi som gjenvinnes fra avfallsprodukter, bør komme lokalsamfunnet til gode – i tråd med nærhetsprinsippet. Småskala energigjenvinningsanlegg bør derfor tas opp til vurdering.

Debattleder Magdalena Rogulska avsluttet paneldiskusjonen med å etterlyse en politisk strategi som kan åpne for en mest mulig optimal bruk av avfall. Det aller viktigste vil være å definere hvem som har ansvaret for en bærekraftig og miljøvennlig håndtering av avfallet i Polen.

I år var det niende gang Energy Forum gikk av stabelen i Polen.