The Circular Based Waste Management project - Prosjektet for avfallshåndtering basert på en sirkulær tilnærming

1.ste september 2020 markerte starten på prosjektet for avfallshåndtering basert på en sirkulær tilnærming. Prosjektet bygger på et felles initiativ, med formål om å fremme konkrete tiltak for sirkulær avfallshåndtering i tre europeiske regioner.

CBWM-article-image.jpg

Prosjektet gjennomføres i henhold til retningslinjene i EUs plan for å redusere bruken av naturressurser og gå over til en sirkulær økonomi. Målsettingen for prosjektet er å etablere en langsiktig strategi for innføring av sirkulær økonomi, i tre forskjellige kommuner. De tre kommunene ligger i tre forskjellige land, og prosjektet vil sette fokus på infrastruktur, teknologi og juridiske aspekter.

I løpet av prosjektet vil partnere gjennomgå og studere erfaringsbasert praksis og løsninger innen avfallshåndtering, sortering og resirkulering. Green Business Norway innehar rollen som ekspert-partner, og deler kunnskap og ekspertise innenfor disse temaene fra de nordiske land. En viktig oppgave for GBN å koordinere samarbeidet mellom tilgodesette partnere og eksperter, samt å organisere studieturer for partnere slik at de kan få førstehåndskjennskap til nyvinninger og innovasjon innen fagfeltet.

Hver av partene i prosjektet har forskjellige roller, og forskjellige utfordringer de ønsker å utvikle løsninger for.

  • Hovedpartneren i prosjektet, Mažeikiai kommune i Litauen, fokuserer på innsamling og resirkulering av store gjenstander som brunevarer, hvitevarer og bygningsmaterialer. De jobber med å kartlegge muligheten for å installere et moderne anlegg for avfallssortering som kan håndtere den type avfall.
  • JSC Telšiai Regionale Senter for Avfallshåndtering utforsker innovasjoner og sortering av matavfall og plastikk i Telšiai regionen i Litauen.
  • Myndighetene i byen Paide i Estonia fokuserer på digitale løsninger for avfallshåndtering. De oppfordrer innbyggerne til å sortere og resirkulere avfall gjennom å implementere et pilotprosjekt, i tillegg til å øke bevissthetsgraden, særlig blant unge.
  • Byrådet i Sumy i Ukraina har satt seg som mål å skaffe kunnskap om og øke kapasiteten for avfallssortering, innsamling og resirkulering. Formålet er å utvikle et konsept for et integrert avfallshåndteringsssytem.

Samarbeid på tvers av kontinenter og landegrenser er et nøkkelelement i prosjektet, der utveksling av erfaringer og kunnskap om utvikling av strategier for implementering av sirkulær økonomi spiller en viktig rolle. Samarbeid mellom kommuner, organisasjoner for avfallshåndtering, selskaper og utdanningsinstitusjoner er også viktige faktorer knyttet til graden av suksess for prosjektet og i hvilken grad de langsiktige målene nås.

I tillegg vil prosjektet bidra til utvikling av konsepter og løsninger for bærekraftig miljøforvaltning, samt økt bevissthet rundt økologiske utfordringer og avfallshåndtering hos de lokale innbyggerne, særlig blant unge mennesker.

The Circular Based Waste Management project er finansiert av Island, Liechtenstein og Norge gjennom EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.

For mer informasjon om prosjektet, besøk websiden her eller kontakt thor@greenbusiness.no.