Aquateam feirer 25 år som miljørådgivere

aquateam.gif

 

 

Aquateam har hele tiden jobbet med miljøteknologi som en fellesnevner, og det gjelder både bistand til utvikling av teknologi og uavhengig testing og dokumentasjon av miljøteknologi for teknologileverandører-sier adm.dir Bjarne Paulsrud. Aquateam har også vært rådgivere for offentlig og privat sektor ved investeringer i ulike typer miljøteknologi innenfor rensing av avløpsvann, behandling av slam og organisk avfall, opprydding i forurenset grunn og sedimenter, behandling av drikkevann og behandling av produsert vann og injeksjonsvann på oljeplattformer.

Økt fokus på slambehandling

Rådgivning ved bygging og drift av biogassanlegg for slam fra avløpsrenseanlegg har vært i fokus siden begynnelsen på 90-tallet, men de siste årene har det vært en betydelig økning i interessen for å behandle ulike typer organisk avfall i biogassanlegg (matavfall fra hushold-ninger og storkjøkken, avfall fra næringsmiddelindustri, landbruksavfall og husdyrgjødsel). Dette er en trend som man også ser internasjonalt og som er et resultat av klimagassavtaler og direktiver fra EU (bl.a. deponidirektivet og kravet til andel biodrivstoff i transportsektoren). EU-kommisjonen har også uttrykt at produksjon av bioenergi fra slam og organisk avfall er den mest bærekraftige løsningen for bioenergi-produksjon.

Flere europeiske land (bl.a. Sverige, England og Tyskland) har betydelige statlige incentiver for produksjon og bruk av biogass, mens det i Norge nesten ikke finnes slike ordninger. Dette har så langt resultert i en utbygging av biogassanlegg her i landet basert på avgiftsbelagte ”råstoffer” som slam og matavfall fra husholdninger, mens det er svært vanskelig å få etablert bedriftsøkonomiske lønnsomme anlegg basert på annet organisk avfall. Dette har bl.a. ført til at biogassanlegg som opprinnelig er dimensjonert og bygd for slam eller matavfall, nå ønsker å utnytte ledig kapasitet eller også øke kapasiteten for å kunne ta imot andre typer organisk avfall og derved øke biogassproduksjonen og redusere egne kostnader. Slike fellesløsninger medfører utfordringer både teknisk og i forhold til myndighetskrav.

Den største tekniske og driftsmessige utfordringen ved å behandle matavfall og andre organiske avfallstyper i biogassanlegg, er selve forbehandlingen av avfallet for å kunne drifte biogassanlegget uten større problemer. I forbehandlingstrinnet må avfallet kvernes ned til pumpbar størrelse, og metaller og større ikke-nedbrytbare bestanddeler må fjernes og det samme gjelder alt av plast i avfallet. Det ligger store markedsmuligheter her for de leverandørfirmaene som etter hvert kan levere komplette forbehandlingsløsninger som kan dokumentere tilfredsstillende driftserfaringer fra fullskala biogassanlegg for matavfall -fortsetter Bjarne Paulsrud.

Ved behandling av slam og organisk avfall i biogassanlegg, må anleggseier forholde seg til både gjødselvareforskriften og biproduktsforskriften, og det kreves betydelig kompetanse på regelverksområdet for å bygge og drifte biogassanlegget i henhold til myndighetenes krav. I tillegg til den tekniske og driftsmessige siden er dette et område hvor Aquateam fungerer som rådgiver for sine kunder.

25-aars-logo.jpgOm Aquateam
Aquateam er et uavhengig rådgivnings- og FoU-firma som ble etablert i 1984 av personer fra miljøteknologigruppen ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Firmaet fungerer som et bindeledd mellom universiteter/ høgskoler/forsknings- institutter og forvaltning/næringsliv. Arbeidsområdet er rådgivningsvirksomhet og tiltaksrettet forskning knyttet til aktuelle miljø-spørsmål vedrørende vann (prosessvann, drikkevann, industrielt og kommunalt avløpsvann), slam, organisk avfall, jord og sedimenter.

Firmaet har sterk kompetanse innen prosessteknikk, kjemi, mikrobiologi og biologi og gjennomfører bl.a. laboratoriestudier, pilotundersøkelser og fullskala uttesting av produkter og prosesser, bistår ved igangkjøring av anlegg og i å finne løsninger på driftsmessige problemer ved ulike typer behandlingsanlegg. Aquateams spesialitet er å finne løsninger på tverrfaglige, komplekse miljøproblemer. Selskapet sitter inne med spesialkompetanse på en rekke kjemiske stoffer og har gjennom større miljørisiko- og behandlingsprosjekter bygget opp betydelig kompetanse på en rekke stoffgrupper som bl.a. glykolforbindelser, akrylater/akrylsyre og ftalater.

En av Aquateams hovedoppgaver er å bistå industri og næringsliv med kompetanse for å finne fram til gode løsninger på aktuelle miljøproblemer. Selskapet har et stort og betydelig internasjonalt kontaktnett innenfor sine markedsområder. Arbeidet med miljørisikovurderinger gjennomføres i nært samarbeid med SFT og andre berørte myndigheter og problemeiere, og vi har i til dels svært vanskelige saker klart å finne akseptable løsninger ved de risikovurderingene som er utført -avslutter Bjarne Paulsrud.