Cambi bidrar til at England møter sine mål for fornybar energi.

cambi_logo.gif

 

 

Hovedpunkter
Behandling av kloakkslam fra 3 millioner personer.
Cambis prosess skal øke kapasiteten på eksisterende biogassanlegg 2,5 ganger.
Biogassen skal brukes til 10 MW fornybar elektrisitet og varmen fra gassmotorene skal utnyttes i prosessen.
Prosjektet skal bidra med 32.000 tonn CO2-ekvivalenter/år i reduserte klimagassutslipp.
Etter Cambis prosess og biogassproduksjonen er slammet blitt et smittefritt biogjødsel.

Suksess i UK
Cambi har hatt en formidabel suksess på de britiske øyer de siste ti årene, med leveranser til renseanlegg ved London, Aberdeen, Dublin, Newcastle m.m. er nå turen kommet til Manchester. Renseanlegget Davyhulme ved Manchester er et av Englands største avløpsrenseanlegg.

merete_norli.jpgProsjektet kommer til å bli en betydelig kilde til fornybar energi ved hjelp av Cambis teknologi for termisk hydrolyse. Kapasiteten på det eksisterende anlegget for produksjon av biogass fra kloakkslam mer enn dobles og i tillegg vil anlegget levere et bærekraftig og smittefritt biogjødsel. Dette prosjektet blir det største slambehandlingsanlegget Cambi har bygget til nå, mer enn dobbelt så stort som anlegget vi nylig har overlevert utenforNewcastle. Dette blir derfor en ny og viktig referanse for Cambis arbeid med å vinne prosjekter over hele verden -sier Administrerende direktør i Cambi, Merete Norli

Underleveranse til amerikanske Black & Veatch
Cambi har fått kontrakten som en underleveranse til amerikanske Black & Veatch som igjen er hovedentreprenør overfor anleggseieren United Utilities. Hovedentreprisen er på rundt 750 milioner kroner og Cambis andel av prosjektet utgjør rundt en firedel. Men det er Cambis egenutviklede og patenterte teknologi som er nøkkelen til prosjektets lønnsomhet og klimabidrag.

Fornybar energi og redusert klima fotavtrykk
Prosjektet vil produsere fornybar elektrisitet til eget bruk og for salg til andre brukere gjennom strømnettet. Slambehandling er en 24-timers prosess med kontinuerlig produksjon av biogass. Dette er en svært verdifull ressurs som er 100% fornybar. Ved å utnytte denne energien kan vi redusere energiregningen og samtidig redusere vårt klimaavtrykk -sier Pete Robinson, program manager, United Utilities.

cambi_01.jpg

Byggingen er planlagt å starte i løpet av våren i år med oppstart av de første anleggsdelene i løpet av høsten 2011. Deretter følger en videre sekvensiell oppstart og igangkjøring til hele anlegget kan overleveres i slutten av 2012.

Kontrakten bygger på Cambis ledende teknologi innen innovative biogass-prosjekter. Vi er stolte av at bransjens ledende aktører nå velger Cambis løsning for å forbehandle avløpsslam for å oppnå redusert klimagassutslipp ved bedre utnyttelse av energien som er tilgjengelig i slammet. -fortsetter Merete Norli.

I tillegg til flere store prosjekter på de britiske øyene, har Cambi levert anlegg bl.a i Norge, Danmark, Belgia, Tyskland, Polen og Australia.

Tekniske data
Den totale slambehandlingskontrakten, som Cambi har fått en vesentlig del av, inkluderer slammottak, fortykking, blanding, Cambis termiske hydrolyse, samt utråtning og avvanning av slam. Anlegget vil produsere et sluttprodukt som man kan spre direkte på jordene som et bio-gjødselprodukt. Alternativt vil det kunne gå inn som råmateriale til Mersey Valleys slambehandlingssenter (Shell Green forbrenningsanlegg for slam). Prosessen vil også produsere biogass som vil bli brukt i kombinert varme- og energianlegg for å produsere opp til 10 megawatt med elektrisitet og varme i form av damp for bruk i prosessen.

Den fornybare energien som blir levert ved det nye anlegget ved Davyhulme vil bidra til Storbritannias målsetting om at 15 prosent av all energi på det nasjonale strømnettet skal komme fra fornybar energi innen 2020. Prosjektet vil bli levert av Back & Veatch under Kontrakt 2 av United Utilities Sludge Balanced Asset Programme (SBAP) og er en del av den regionale strategien for bærekraftig behandling av slam og bruk av eksisterende anleggsmidler der det er mulig. Anlegget er forventet å behandle ca. 91.000 tonn tørrstoff pr. år. Det termiske hydrolyseanlegget vil mer enn doble kapasiteten av eksisterende råtnetanker og vil gi
United Utilities muligheten for å importere og behandle slam fra andre anlegg i Nord-vest England.

Davyhulme renseanlegget har vært i drift siden 1894 og betjener en befolkning på 1.2 millioner i og rundt Manchester. Installering av Cambis termiske hydrolyse anlegg muliggjør import at avvannet slam fra mindre renseanlegg i området, og gjør at biogassanlegget vil prosessere slam fra kloakk-rensning for en befolkning på mer enn 3 millioner personer.I følge Dr. Bill Barber, spesialist på slambehandling og bærekraftig teknologi hos United Utilities, vil SBAP programmet med Cambi THP redusere klimagassutslipp med tilnærmet 32.000 tonn CO2-ekvivalenter/år (8% av United Utilities totale klimagassutslipp).