Ennox Oil Solutions AS: Fra flørt med oljesand til cleantech gjennombrudd

ennox_lo-ff_2.jpg

Ennox Oil Solutions er et godt eksempel på hvordan ny business kan oppstå når ideer fra ulike forretningsmessige verdener  møtes. Idemakere med løsninger for avfallsbehandling møter idemakere med løsninger for brønnstimulering innen oljeproduksjon. De ser at løsningene kan kombineres og gi helt nye teknologier og produkter. Slik startet utviklingen av den patenterte EGX-prosessen (Ennox Green Extraction) , løsningen for utvinning av olje fra faste materialer som jord, sand, slam osv.

– Vi er nå godt posisjonert i et raskt voksende marked, forteller administrerende direktør Rune G. Nilssen på telefon fra Toronto i Canada.

Tilfeldigheter gjorde at han var stasjonert i Toronto og de to andre grunnleggerne i Oslo da Ennox tok form sommeren 2010.Ennox er en videreføring av Wellco Oil AS som på slutten av 2000tallet var aktive i Midt Østen innen brønnstimulering. Canada er blitt et viktig marked, der selskapet nylig også har inngått avtale med et av Nord Amerikas største selskaper innen avfallshåndtering fra petroleumssektoren.

– Hva er det unike i EGX-prosessen, som etter det vi forstår har stått sentralt i etablering og utvikling av Ennox?

– Prosessen brukes for å skille ut tung- og lettolje fra sand, jord og andre faste materialer. Den dominerende teknologien i markedet i dag er basert på varme. Dette er en dyr og forurensende teknologi. Vi kan utvinne oljen uten varme og dermed oppnå en betydelig kostnads- og muiljøfordel. Vår utvinningsgrad er helt i toppsjiktet og møter strenge utslippskrav som f.eks er gjeldende på norsk sokkel i Nordsjøen, forteller Nilssen.

To-trinns separeringsprosess

I prinsippet dreier det seg om en to-trinns prosess der massen som skal behandles, først utsettes for spyling under et enormt høyt trykk av vann tilsatt et spesielt miljøvennlig surfaktant. Dette trykket skaper eksplosjoner som løser oljen fra det materialet den er festet til. Deretter vaskes massen nok en gang med surfaktanten som gjør at siste rest av olje løses av. Etter endt prosess, er godt over 99 prosent av oljen skilt ut.

Både kammeret, enzymene og behandlingsmåten er deler av patentet, og det er her Ennox oil solutions skiller seg ut. Der andre må varme opp sanden eller det oljeholdige materialet til flere hundre grader celcius og dermed skape betydelige utslipp av CO2, bruker Ennox kun rent vann under høyt trykk. Prosessen skiller ikke ut CO2 over hodet, og enzymet som benyttes er miljøvennlig. Vannet som tilsettes, gjenbrukes i prosessen, og oljen som utvinnes går til kommersiell produksjon.

Rune Nilssen_small.jpg

Adm. direktør Rune G. Nilssen

 

Metoden er også testet på gammelt avfalll. Over 40 år gammelt oljeavfall som har ligget i ørkenen i Bahrain, er kjørt gjennom prosessen i en test. Materialet som hadde en konsistens som tørre, harde tjæreklumper da det ble  tatt inn i prosessen, kunne tappes ut som ren, flytende olje. Det samme resultatet ble også oppnådd med Canadisk oljesand.

– Vi oppnår å gjenvinne ressurser på en verdifull og effektiv måte. Vi vil skape et viktig bidrag til rensing og gjenvinning av ressurser som sand og jord, samtidig som oljen som utvinnes, tilbakeføres til markedet. Ofte er det slik at verdien av en tønne ren sand er større enn verdien av en tønne olje, sier han.

Fokus på cleantech

Etter råd fra blant andre forskningsrådet i Alberta, innretter selskapet seg nå stadig mer mot renseperspektivet enn mot oljeproduksjon. Det er høy temperatur i oljesandmarkedet med stadig flere aktører og økende utvinning. Derimot er det få som har fokusert på det enorme rensebehovet som oppstår ved utvinning og raffinering av olje. Behovet gjelder både nye markeder som først nå blir stilt overfor myndigheters krav til å  innføre og dokumentere effektive renseprosesser, og «gamle» oljenasjoner, der store deponier av forurenset avfall fra oljeproduksjon utgjør et problem. Det er heller ikke mange teknologier som kan gjenvinne oljen fra avfallet på en lønnsom måte – det er der EGX er unik og vil ha et stort potensial.

– Hvilke markedsperspektiv har dere for konseptet og utviklingen av selskapet videre?

– Avtalen vi nylig har gjort i Canada med et selskap innen avfallsbehandling, blir viktig for oss. Denne samarbeidspartneren er et børsnotert selskap med over 7 mrd norske kroner i årlig omsetning innen avfallshåndtering, sier Nilssen.

– Hva skal dere levere her?

– Vi skal bygge en fullskala testversjon av renseanlegget for rensing av oljeholdig sand og organiske materialer. Selv om første versjon blir en storskala test, er intensjonen raskt å trappe opp omfanget. Derfor vil Canada bli et viktig marked for oss.  Canada er i dag ett av få land i verden som tillater dumping av oljeholdig avfall, Med varmebasert teknologi forbruker man mer energi enn hva man klarer å gjenvinne. Det er ikke tilfellet med vår teknologi. I Canada er det et enromt volum av oljeholdig avfall som per i dag ikke behandles. Vi vil sammen med vår partner i Canada være først i markedet med en teknologi som kan rense sanden og utvinne oljen på en økonomisk forsvarlig måte. Vår partner utvinner I dag olje fra vann og selger dette på markedet for over 3 mrd kroner. De har ingen slik utvinning fra faste materialer ennå, sier Nilssen, og legger til:

Samtidig kartlegger vi oljeaktiviteter og forekomster av oljeholdig sand, leire osv region for region over aktuelle deler av kloden. Målet er å finne regioner og aktive selskap av samme kategori som partneren vi nettopp har inngått avtale med. Slik vil vi spre teknologien og løsningene våre til flere markeder der vi kan inngå langsiktige avtaler.

Ny pilot i Sandefjord

– Betyr det at Norge vil forbli en perifer region for selskapet i framtiden?

– Nei, vi håper å kunne trappe opp virksomheten i Norge parallelt med spredningen til andre deler av verden. I dag har vi et godt samarbeid med Allum industrier i Sandefjord. Sammen med Allum skal vi bygge en storskala test av teknologien. Også her har vi godt håp om raskt å kunne trappe opp til kommersiell produksjon. Allum har blant annet bidratt i design- og engineeringsfasene og er aktive i etableringen av piloten, sier han.

Andre gode allianser i videreutvikling og spredning av teknologien, er professor Wilichowski
ved universitetet i Wismar, Tyskland og selskapet AquateamCowi AS. Mens professor Wilichowski  som har fordypning i miljøgjenvinning og oljeseparering bidrar sterkt med kunnskap innen gjenvinningsteknologi og opptrer som en sentral støttespiller og nettverksbygger blant annet i tester og analyse av testresultater, har AquateamCowi de siste månedene kommet sterkt på banen som en viktig rådgiver og samarbeidspatner når teknologien skal siktes inn mot nye markedsområder.

– Aquateam Cowi er en viktig samarbeidspartner når vi nå ser på offshore-markedet, sier Nilssen. Sammenlignet med ledende teknologi på offshore markedet, tar vår teknologi ti prosent av plassen og bruker en brøkdel av energien for å gjenvinne oljen. Det er trangt om plassen offshore, så en slik bespaelse har stor betydning. For operatørene på norsk sokkel blir det stadig viktigere å finne en teknologi som kan brukes på plattformer, framfor å transportere avfall som borekaks til land.

Lisensieringsmodell

Etter nylig å ha gjennomført en emisjonsrunde i Norge, legger selskapet nå opp til moderat vekst med økonomiske markedsmål som strekker seg to til tre år fram i tid. Målet er å levere 20 komplette anlegg i løpet av de neste fem årene. For å beholde god styring over utvikling av teknologi og metode, satser selskapet på en lisensieringsmodell, der maskiner eies av Ennox og settes i arbeid hos samarbeidspartnere, hvor Ennox henter ut sin verdi gjennom lisensavtaler.

Året vi nettopp er gått inn i, representerer en spennende fase i selskapets utvikling og markedsintroduksjon. Nå peker mange piler oppover. Ennox Pilot.jpg

Interessen for EGX prosessen og selskapets kompetanse har vært upåklagelig. Investorer er på plass og med avtalene og prosessene som allerede er iverksatt, har Rune G. Nilssen, megründere av Ennox, John Hestenes Hansen og Knut Hansen sammen med resten av teamet alle muligheter til å lykkes.