GLØR med sving på renovasjonsjobben

gloer.jpg

Visjonen er å være en miljøpådriver, forretningsideen å være kundenes foretrukne samarbeidspartner i avfalls- og gjenvinningsspørsmål. Begge deler synes naturlig og bra for et selskap som er tiltrodd ansvaret for den viktige renovasjonstjenesten i en region. Nylig har Glør fått en formell bekreftelse på at strategien og det de gjør for å sette den ut i livet, er riktig.

Da Energi Data AS i regi av Avfall Norge gjennomførte en benchmarking av 22 norske renovasjonsselskap, scoret GLØR som beste bedrift på flere områder

– Ikke dårlig. Hvilke faktorer er det dere scorer best på i kartleggingen, daglig leder Inge Morten Haave?

– GLØR har best driftseffektivitet, systemeffektivitet og viktigst av alt: best kundetilfredshet! Undersøkelsen viser også at det bare er 3 selskaper som har lavere renovasjonsgebyr enn GLØR. Tjenestestandard ligger også godt over gjennomsnittet.

Områdene der hvor vi kommer dårligst ut, er arbeidsmiljø og miljøstandard. Lav score på arbeidsmiljø har sin forklaring i at vi har en lav kvinneandel, noe som er naturlig ettersom vi har egne ansatte renovatører og driftspersonell. Dette er mannsdominerte yrkesgrupper.

Miljøstandard kommer vi dårlig ut på, ettersom undersøkelsen her baserer seg på tall for 2009. Da deponerte vi restavfall i påvente av oppbygging av forbrenningskapasitet i regionen. Fra 2010 har alt restavfallet gått til forbrenning, og vi vil få helt andre utslag på dette måleparameteret. Fra april vil restavfallet gå til Hamar og Eidsiva sitt nye anlegg på Trehørningen. Vi ligger veldig høyt på andel av avfallet som materialgjenvinnes.

– Hva gjør dere for å skape samhold og samarbeid mot felles mål i bedriften?

– Vi er svært godt fornøyd med å se at strategien som GLØR har valg med å ha egne ansatte som vi utvikler over lang tid, gir fornøyde kunder. Det er også motiverende for oss ansatte å få være med å utvikle behandlingsløsninger lokalt, og selv ta hånd om en større del av verdiskapningen i verdikjeden, og ikke minst utvikle miljøriktige løsninger som blant annet på matavfall.

At vi er best på driftseffektivitet og systemeffektivitet samtidig som vi har et lavt renovasjonsgebyr, viser at argumentet om at alt blir billigere og mer effektivt ved anbudsprinsippet, ikke nødvendigvis henger sammen. Det som avgjør, er om du driver godt, har riktig fokus og gjør de rette tingene. Skal du få til dette, må du ha motiverte og dyktige medarbeidere. Dette tror vi er lettest med langsiktig tenking og stabile og forutsigbare rammebetingelser.

– Dere er også aktive i produktutvikling og videreutvikling av metoder. Hvordan går dere fram i dette arbeidet?

– GLØR har et nært samarbeid med Innovasjon Norge og forskningsmiljøet ved NTNU i Trondheim. Det er under planlegging et oppgraderingsanlegg for biogass til drivstoffgass på Roverudmyra på Lillehammer. Dette er en samarbeidsavtale med MemfoACT AS for å benytte deres patenterte teknologi (karbonmembraner) . Planen er å bygge et pilotanlegg på ca 50 NM3 rågass/time. Dette tilsvarer ca 200 000 – 250 000 liter diesel/år.

MemfoACT AS vil stå ansvarlig for hele prosessen fra rågass via rensing, oppgradering og fyllestasjon. Rense- og oppgraderingsanlegget planlegges å stå ferdig 1. september d.å. Fyllestasjonen vil komme senere, når anlegget blir stabilt og kan levere drivstoffgass i henhold til avtalte krav.

Det å starte med drivstoffgass produksjon på Lillehammer skaper noen utfordringer. Det første er at markedet for drivstoffgass er begrenset i vår region foreløpig, men GLØR har stor tro på at dette er miljøriktig drivstoff og markedet kommer etter hvert. Det andre er at motorteknologien med hybrid mellom diesel og biogass ikke er kommersielt tilgjengelig ennå.

– Det er denne motorteknologien som anses som best egnet for våre forhold i Innlandet. Ordinær motorteknologi (ottomotor) er kommersielt tilgjengelig i dag og er den som benyttes ved bruk av biogass i dag, sier Haave.

Fakta om GLØR

GLØR betjener 40.000 personer og ca. 20.000 husholdningskunder.
GLØR har eget gjenvinningsanlegg for papp/papir- plast- og usortert avfall.
GLØR laster opp en trailer med ferdig sortert og presset papp eller papir hver dag.
Mjøsanlegget for våtorganisk avfall ligger på Roverudmyra Miljøstasjon. Anlegget er et samarbeid mellom avfallsselskapene GLT-avfall, HIAS og GLØR. Det skal behandle våtorganisk avfall fra 200.000 personer i Mjøsregionen.
GLØR har lokale miljøstasjoner i Gausdal, Øyer og på Lillehammer..
GLØR har egen inn-/ut transport av husholdningsavfall.