Skip to content

Vedtekter

Vedtatt 24.04.07

§  1.0  OM ORGANISASJONEN

1.1   – Navn, organisasjonsform mm
1.2   – Medlemmer

§  2.0  FORMÅL OG HENSIKT

§  3.0  ORGANISASJONENS LEDELSE OG SIGNATUR

§  4.0  OM GENERALFORSAMLING
4.1   – Ansvar
4.2   – Generalforsamlingens møte
4.3   – Ekstraordinær generalforsamling

§  5.0  OM VALGKOMITEEN

§  6.0  OM STYRET
6.1   – Ansvar, organisasjon og valg
6.2   – Godtgjørelse
6.3   – Styrets arbeid
6.4   – Beslutninger
6.5   – Budsjett
6.6   – Protokoll

§  7.0  OM DAGLIG LEDELSE

§  8.0  ØKONOMI

8.1   – Økonomiske forpliktelser og egenkapital
8.2   – Gjeld og heftelser
8.3   – Begrensning av ansvar

§  9.0  VEDTEKTSENDRINGER

§ 10.0  MEDLEMSSKAP

§ 11.0  OPPLØSNING AV ORGANISASJONEN


VEDTEKTER


§ 1.0 OM ORGANISASJONEN

1.1 Navn, organisasjonsform mm

Virksomhetens navn er Green Business Norway. Virksomheten er en ideell interesseorganisasjon som styres og arbeider iht. egne vedtekter.

Virksomhetens høyeste myndighet er generalforsamlingen.

1.2 Medlemmer

Medlemmene rekrutteres fra virksomheter som driver forretningsmessig innenfor områdene:

 • produkter med miljø og miljøvennlig energiprofil
 • bærekraftig miljø og energiteknologi
 • gjenvinning og resirkulering
 • miljø- og energirådgivning/konsulenter

Tilbake til oversikt


§ 2.0 FORMÅL OG HENSIKT

Virksomheten har ikke til formål å gå med overskudd. Eventuelle overskudd skal ikke deles ut til medlemmene men anvendes i samsvar med organisasjonens formål.

Målet for virksomheten er å bidra til:

 • økt samarbeid mellom medlemsbedriftene
 • vekstmuligheter for medlemsbedriftene

I dette ligger at virksomheten vil oppmuntre og være en pådriver for at medlemmene fokuserer på økte markedsmuligheter og vekst gjennom samarbeid med andre bedrifter i virksomheten.
Aktiviteter vil være innenfor informasjonsformidling, bedriftspresentasjoner, konferanser, møtevirksomhet og drive frem utviklingsprosjekter til nytte for sektoren med fokus på innovasjon, nyskapning og eksport.

Virksomheten skal ha en støttefunksjon overfor medlemmene i form av:

 • Informasjonsarbeid om nyskapning, innovasjon, og eksport
 • Planlegging og gjennomføring av møter, seminarer og andre arrangementer i tråd med det styret vedtar
 • Være en katalysator for prosjektutvikling i og mellom medlemsbedriftene som bidrar til vekst for sektoren Miljø- og energiteknologi
 • Synliggjøre Miljø- og energiteknologisektorens potensial

Tilbake til oversikt


§ 3.0 ORGANISASJONENS LEDELSE OG SIGNATUR

Organisasjonens styrende organer er generalforsamlingen og styret.

Generalforsamlingen har oppgaver som angitt i § 4. Styret har ansvaret for organisasjonens drift jfr. § 6.

Organisasjonen forpliktes av styrets leder og forretningsfører i felleskap. I styreleders fravær trer styrets nestleder inn.

Tilbake til oversikt


§ 4.0 OM GENERALFORSAMLING

4.1 Ansvar

Generalforsamlingen er organisasjonens høyeste myndighet og fører tilsyn med styrets arbeid og gjennomfører generalforsamling.

Generalforsamlingen behandler:

 • Innkomne forslag
 • årsberetning
 • årsregnskap
 • kontingent
 • valg, herunder valg av styre med leder og nestleder

4.2 Generalforsamlingen møte

Generalforsamling skal være avholdt innen utgangen av april måned i det etterfølgende år for hvilke årsberetning og regnskap skal godkjennes.

Innkalling til generalforsamling skjer ved styret.

Minste frist for innkalling til generalforsamling er 14 dager.

Hver av medlemmene har 1 stemme på generalforsamling med tale og stemmerett

Generalforsamlingen konstituerer seg selv ved å velge ordstyrer, møtereferent og 2 personer til å undertegne møteprotokoll.

Forsamlingen er beslutningsdyktig når minst 30 % av medlemmene er representert.

Styrets leder har ansvaret for å sette møtet og å forestå møtets ledelse inntil ordstyrer er valgt.

Beslutninger fattes ved enkelt flertall. Stemmelikhet avgjøres ved møteleders dobbeltstemme.

Protokoll sendes medlemsbedriftene.

4.3 Ekstraordinær generalforsamling

Dersom styret eller minimum 25% av medlemmene krever det, plikter styret å innkalle til ekstraordinær generalforsamling innen 14 dager fra kravet skriftlig er meddelt styrets leder.

Minstefrist for innkalling til ekstraordinær generalforsamling er 10 dager. Grunnlaget for innkallingen skal dokumenteres som en del av innkallingen.

Tilbake til oversikt


§ 5.0 OM VALGKOMITEEN

Valgkomiteen består av 3 medlemmer som velges av generalforsamling. Styret innstiller på valgkomitee.

Valgkomiteen fremmer forslag til :

 • Styreleder, nestleder og styremedlemmer

Valgkomiteens innstilling sendes ut sammen med innkalling til Generalforsamling

Tilbake til oversikt


§ 6. 0 OM STYRET

6.1 Ansvar, organisering og valg

Styret har ansvaret for organisasjonens funksjonsdyktighet og føre tilsyn med den daglige driften og gjennomføre styremøter.

Styret består av 7 medlemmer som velges av generalforsamlingen etter innstilling fra valgkomiteen. Styret kan også suppleres med observatører etter vedtak i generalforsamling.

Representantene velges for 2 år av gangen, og ca halvparten er på valg ved hvert ordinære årsmøte

Styret inngår avtale med hvem som skal utføre den administrative funksjonen i organisasjonen. Dette inkluderer drift, økonomi og ledelse av organisasjonens aktiviteter.

Styret velger revisor

6.2 Godtgjørelse

Styrets representanter mottar normalt ikke honorar.

Styremedlemmenes reiseutgifter dekkes etter statens satser. I de tilfeller der representanter for styret representerer nettverket utenom styremøtene skal godtgjørelse godkjennes av styret.

6.3 Styrets arbeid

Styret ledes av styreleder, eller ved dennes forfall nestleder. Det er styreleders ansvar å innkalle til styremøter. Denne påser at saksdokumenter er sendt styremedlemmene i rimelig tid (ca. 1 uke) før møtene.

 

Styret ledes av styreleder, eller ved dennes forfall nestleder. Det er styreleders ansvar å innkalle til styremøter. Denne påser at saksdokumenter er sendt styremedlemmene i rimelig tid (ca. 1 uke) før møtene.

Saker til behandling i styret utredes og fremmes av styreleder eller den styret velger til å arbeide med enkeltsaker.

Styret vedtar innstilling i alle saker som styret måtte forelegge generalforsamlingen.

Det avholdes normalt 8 styremøter pr. år.

6.4 Beslutninger

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede.

Saker til votering avgjøres ved alminnelig flertall. Styreformann har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Hvert styremedlem har en stemme.

6.5 Budsjett

Styret vedtar selv budsjett. Styret kan imidlertid ikke vedta et budsjett som krever større inntekter enn det inngåtte avtaler og medlemsinntekter tilsier.

6.6 Protokoll

Administrasjonen fører styreprotokoll som sendes medlemmene innen 10 dager etter møtet.

Tilbake til oversikt


§ 7.0 OM DAGLIG LEDELSE

Administrasjonen forestår daglig ledelse av organisasjonen

Tilbake til oversikt

§ 8.0 ØKONOMI

8.1 Økonomiske forpliktelser og egenkapital

Virksomheten kan ikke påta seg økonomiske forpliktelser utover de rammer som til enhver tid gis av organisasjonens inntjeningspotensiale.

Virksomhetens egenkapital utgjøres normalt av innestående midler.

8.2 Gjeld og heftelser

Organisasjonen kan ikke stifte gjeld (oppta lån) uten at dette er vedtatt av generalforsamlingen med minst 2/3 flertall.

Styrets leder og administrasjon kan dog i fellesskap oppta lån til mellomfinansiering av konkrete prosjekter i begrenset oppad til 100.000 NOK. Mellomfinansiering ut over dette skal godkjennes av styret.

8.3 Begrensning av ansvar

De virksomheter som er medlemmer kan ikke gjøres rettslig eller økonomisk ansvarlig for de initiativ, råd eller anbefalinger virksomheten tar og gir

Tilbake til oversikt


§ 9.0 VEDTEKTSENDRINGER

Generalforsamlingen kan endre disse vedtekter etter forslag som fremmes til styret i så god tid at forslagene kan :

 • styrebehandles
 • sendes ut som sak til generalforsamlingen med normale tidsfrister

Vedtektene kan kun endres med kvalifisert (2/3) flertall.

Tilbake til oversikt


§ 10.0 MEDLEMSSKAP

Innmelding og utmelding skjer skriftlig. Ikke betalt kontingent medfører bortfall av medlemskap. For at medlemskapet skal opphøre må det ha vært gjennomført krav og purring over en periode på 3 mnd etter forfallsdato.

Nye medlemmer skal godkjennes av styret.

Tilbake til oversikt


§ 11.0 OPPLØSNING AV ORGANISASJONEN

Virksomheten kan oppløses i forbindelse med generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling dersom dette er fremmet som sak og minst 75 % av medlemsmassen stemmer for.

Virksomhetens formue skal ikke tilfalle medlemmene ved oppløsning men utdeles til en eller flere andre foreninger, stiftelser eller foretak med tilsvarende formål som organisasjonen eller annet ideelt formål etter generalforsamlingens beslutning.

Tilbake til oversikt

Tilbake til toppen